นักวิจัย “หวั่น” ลูก จดจำและเลียนแบบดื่มน้ำเมา

เวทีประชุมเครือข่ายแอลกอฮอล์โลก ตีแผ่ผลวิจัยต่างชาติ เด็ก 4-6 ขวบ แยกแยะเครื่องดื่มน้ำเมาได้ เหตุมีพ่อแม่เป็นนักดื่มตัวยง นักวิจัย “หวั่น” ลูก จดจำและเลียนแบบดื่มตามทฤษฎีการเรียนรู้จากสังคม ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในการประชุม วิชาการนานาชาติ The 44th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society in Chiang Mai, Thailand

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 จัดโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนวิชาการที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ที่หลากหลายสาขา รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในระดับนานาชาติ นำไปสู่แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและจัดการการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 187 คน จาก 66 ประเทศจากทั่วโลก

ศาสตราจารย์ Emmanuel Kuntsche จากมหาวิทยาลัยลาโทรบ (La Trobe University) ประเทศออสเตรเลีย นำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพ่อแม่ต่อเด็ก จากการศึกษาในประเทศ Switzerland พบว่า เด็กอายุ 4-6 ขวบ ซึ่งเป็นวัยก่อนเข้าเรียนชั้นประถม เมื่อให้เด็กเลือกรูปเครื่องดื่มที่นักวิจัยเตรียมไว้ เด็กรู้จักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสามารถแยกแยะได้ว่าเครื่องดื่มชนิดใดมีหรือไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ โดยเด็กที่มีพ่อแม่และคนรอบตัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยกว่า รู้จักและสามารถระบุเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบได้ดีกว่า ทั้งนี้ ถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกๆ ในโลกที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของพ่อแม่และคนใกล้ตัวเด็ก ทำให้เด็กสามารถรับรู้และจดจำเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แม้จะมีอายุเพียง 4-6 ขวบเท่านั้น เสมือนเป็นการเตรียมตัวให้แก่เด็กที่จะมีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคตตามทฤษฎีการเรียนรู้จากสังคม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth